Αρχική σελίδα » Εκδήλωση Ενδιαφέροντος » Κριτήρια Αποδοχής Ενδιαφερομένων

Τα κριτήρια αποδοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση την Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων είναι τα εξής:

  • Ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που διαμόρφωσαν τον βαθμό του τίτλου σπουδών.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορεί να χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν είτε με συμβατική συνάντηση, είτε μέσω Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος VoIP.
  • Επαγγελματική εμπειρία (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)