Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διοίκησης  Οικονομικών Μονάδων  με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δυο (2) Θεματικές Ενότητες, ενώ  το δεύτερο έτος σπουδών την τρίτη και τέταρτη Θεματική  Ενότητα παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Από την αρχή του έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης των σπουδαστών (Study Timetable) για την κάλυψη της υλης, Πρόγραμμα γραπτών εργασιών (4 εργασίες ανά Θεματική Ενότητα), καθώς και το Πρόγραμμα Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων. Το πρόγραμμα κάθε Θεματικής Ενότητας ξεκινάει τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, με την τελική γραπτή εξέταση.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση του προγράμματος.